Bize şu gün jaň ediň!

Biodegrirlenip bilinýän hapalanmazdan öz-özüne ýelmeýän halta

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt:

Zawodyň göni satuwy PLA + PBAT egin-eşik gaplaýyş sumkasy daşky gurşawy goramak öz-özüne ýelmeýän halta

Ölçegi / Galyňlygy: Ölçegi: Custöriteleşdirilen ululyk
Galyňlygy: özleşdirilen
Talabyňyza görä ýöriteleşdiriň.
Çap etmegiň reňki: 12 reňkde özleşdirilen
Aýratynlyk: El degirmek üçin ýumşak, oňat berklik, garşylykly, zaýalanýan
Material: PLA + PBAT + STARCH
Arza: Jübi telefony, planşet kompýuter elektron önümleri, senetçilik önümleri, oýunjaklar, sowgat torbalary, şaý-sepler, sanly gaplamalar, önüm gaplaýyş haltalary üçin amatly
Hil barlagy: Ösen enjamlar we tejribeli QC topary, ugratmazdan ozal her ädimde material, ýarym taýýar we taýýar önümleri berk barlar.
Şahadatnamalar: ISO9001: 2008, SGS, ROHS, Reach we ş.m.
MOQ : 10000PCS
Nusgalar: 1. Teklip edilýän mugt we ajaýyp aksiýa nusgalary
  2. -12örite nusgalar 7-12 iş güni (Express by Send)
  3. Bölümi yzyna gaýtaryp bermek / goýumdan soň doly nusga tölegi
202004071222412619

1. Daşky gurşawy goramak materialy zäherli däl  

Doly zaýalanýan PLA + PBAT materialy, biodegrirlenip bilinýän, himiki çig mal ýok, daşky gurşawyň hapalanmagy, tebigy ekologiýa hapalanmaz.

2. Daşky gurşawy goramak syýa, arassa çap etmek

Daşky gurşawy goramak syýa çap etmek, tebigy ys ysly däl, has ygtybarly we ygtybarly ulanyň, dürli reňkler düzülip bilner

3. Berk we çydamly, ýokary hilli material

Gaty materiallary saýlamak, molekulýar gurluş durnukly we çydamly, döwmek aňsat däl, gaýtadan ulanylyp bilner ..

4. Tekiz pyçak senetleri, owadan görnüşi

Arassa möhürlemek, tekiz gyrasy, höwes bilen kesmek tehnologiýasy, ajaýyp ussatlyk, çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin arassa kesiş görnüşi.

5. Aç-açan wizual, ygtybarly hil

Bukjany bir göz bilen, amatly synlamak, has görnükli moda atmosferasyny görüp bilersiňiz.

6. Öz-özüne ýelmeýän gowy gorag

Baglamak has berk, zeper ýetirmek aňsat däl, syzmak aňsat däl. Torbanyň içindäki önümi netijeli gorap biler.

Talap:

99,9% biodegrirlenip bilinýän, mekgejöwen krahmalynyň zaýalanmagy kompostable rezin, ergin we biodegrirlenip bilýän poli (süýt kislotasy) (PLA) biologiki esasy material kombinasiýasy granulýasiýasy, ýene-de aç-açan tüwi ak membranany döretdi. Elastik, ýumşak we tekiz taktika, çap. Torbalar, fermuar torbalary, sumka, kwartira öz-özüne ýelmeýän haltalar we ş.m. ýasamak üçin ulanylyp bilner. Topraga gömülen ýa-da kompost ulanylandan soň 3-6 aý soň kömürturşy gazyna we suwa gaçýar we organiki dökün bolýar, tebigata gaýdyp gelýär. Bu material diňe mikroblaryň kömegi bilen bolýar we çygly şertler peselýär. Günüň içinde çyglylygy goraýan sebedi partlatmazlyk üçin, uzak wagtlap ýokary temperaturadan gaça durmak, karton gaplamak, möhürlemek 12-18 aýlap dowam edip biler. 

Poliniň (süýt kislotasy) (PLA) ýylylyk durnuklylygy, gaýtadan işlemegiň temperaturasy 170-2300 - c, oňat çözüji garşylyk we ekstruziýa, egirme, biaksial uzalma, sanjym galyplary ýaly gaýtadan işlemek üçin dürli usullarda ulanylyp bilner. Polilaktiki kislota önümlerinden biodegrirlenip bilinýän, biokompatisiýa, ýalpyldawuk, aç-açanlyk we gowy ýylylyga çydamlylygy bilen birlikde öndürilen, şeýle hem käbir bakteriýalara garşylygy, ýangyn saklaýjy we ultramelewşe garşylygy bar, şonuň üçin giňden ulanylýar, gaplama materiallary hökmünde ulanylyp bilner, süýüm we dokalmadyk matalar ýaly, häzirki wagtda esasan eşik, içki eşik, palto), senagat (gurluşyk, oba hojalygy, tokaý hojalygy, kagyz) we saglygy goraýyş we beýleki ugurlarda ulanylýar. 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň