Bize şu gün jaň ediň!

Özbaşdak düzülip bilinýän tekiz halta

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt: PLA + PBAT ýylylyk bilen möhürlenip bilýän zaýalanýan tekiz jübüden doly biokompost zaýalanýan plastik gaplama tekiz jübü sumkasy bolup biler
Ölçegi / Galyňlygy: Ölçegi: Custöriteleşdirilen ululyk
Galyňlygy: özleşdirilen
Talabyňyza görä ýöriteleşdiriň.
Çap etmegiň reňki: 12 reňkde özleşdirilen
Aýratynlyk: El degirmek üçin ýumşak, oňat berklik, garşylykly, zaýalanýan
Material: PLA + PBAT + STARCH
Arza: Jübi telefony, planşet kompýuter elektron önümleri, senetçilik önümleri, oýunjaklar, sowgat torbalary, şaý-sepler, sanly gaplamalar, önüm gaplaýyş haltalary üçin amatly
Hil barlagy: Ösen enjamlar we tejribeli QC topary, ugratmazdan ozal her ädimde material, ýarym taýýar we taýýar önümleri berk barlar.
Şahadatnamalar: ISO9001: 2008, SGS, ROHS, Reach we ş.m.
MOQ : 10000PCS
Nusgalar: 1. Teklip edilýän mugt we ajaýyp aksiýa nusgalary
  2. -12örite nusgalar 7-12 iş güni (Express by Send)
  3. Bölümi yzyna gaýtaryp bermek / goýumdan soň doly nusga tölegi
202004071222412619

1. Daşky gurşawy goramak materialy zäherli däl  

Doly zaýalanýan PLA + PBAT materialy, biodegrirlenip bilinýän, himiki çig mal ýok, daşky gurşawyň hapalanmagy, tebigy ekologiýa hapalanmaz.

2. Gowy berklik, güýçli göterijilik ukyby

Adaty gaplama haltalaryna garanyňda gaty material, berklik 50% ýokarlandy, zeper ýetirmek aňsat däl

3. Berk we çydamly, ýokary hilli material

Gaty materiallary saýlamak, molekulýar gurluş durnukly we çydamly, döwmek aňsat däl, gaýtadan ulanylyp bilner ..

4. Tekiz pyçak senetleri, owadan görnüşi

Arassa möhürlemek, tekiz gyrasy, höwes bilen kesmek tehnologiýasy, ajaýyp ussatlyk, çydamlylygy ýokarlandyrmak üçin arassa kesiş görnüşi.

5. Aç-açan wizual, ygtybarly hil

Bukjany bir göz bilen, amatly synlamak, has görnükli moda atmosferasyny görüp bilersiňiz.

u=4104195083,1976536111&fm=26&gp=0

Talap:

Highhli biologiki mekgejöwen krahmalynyň zaýalanýan kompostable rezini, ýokary tehnologiýa gözleglerimiz we üýtgedilen granulasiýany ösdürmek arkaly PBAT mekgejöwen krahmalydyr, ýene-de partlanan filmde we sanjym galyplarynda ulanylyp bilner. Açyk tüwi ak üçin film. Softumşak, ýöne ýüpek ýaly has çygly duýuň. Topraga gömülen ýa-da mikrob kompostly gurşawda 3 aý ulanylandan soň, kömürturşy gazyna we suwa zaýalanan organiki dökün bolýar, tebigata gaýdyp gelýär.

Topraga gömülen ýa-da mikrob kompostly gurşawda 3 aý ulanylandan soň, kömürturşy gazyna we suwa 100% peselýär, organiki dökün bolýar, tebigata gaýdyp gelýär. Ammardaky möhürleme şertleri ýaly mikroorganizm we çygly zaýalanmak şerti bilen bu zaýalanýan halta 12 aýa çenli dowam edip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň