Bize şu gün jaň ediň!

Daşky gurşawy goramak üçin doly halta

Gysga düşündiriş:

100% tutuş mekgejöwen krahmal komposty

zaýalanýan rezin

PLA + PBAT daşky gurşawy goramak materialy, gönüden-göni kompost zaýalanmagy, daşky gurşawy goramak we hapalanmazlyk bolup biler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Jikme-jik parametrler

Biodegrirlenip bilinýän halta

Haryt: Doly biodegrirlenip bilinýän it haltajygy daşky gurşawa zyýanly it, hapa halta PLA + PBAT halta sumkasy
Ölçegi / Galyňlygy: Ölçegi: Custöriteleşdirilen ululyk
Galyňlygy: özleşdirilen
Talabyňyza görä ýöriteleşdiriň.
Çap etmegiň reňki: 12 reňkde özleşdirilen
Aýratynlyklaryny ulanyň Galyňlaşdyrylan ýokary önümler, kiçi göwrümli, uly kuwwatly, saglygy we daşky gurşawy goramak aňsat, gurmak üçin amatly
Material: PLA + PBAT 、 mekgejöwen krahmaly
Arza: Esasan öý haýwanlary, açyk howany arassalamak üçin sumkadaky öý haýwanlaryny arassalamak üçin ulanylýar.
Hil barlagy: Ösen enjamlar we tejribeli QC topary, ugratmazdan ozal her ädimde material, ýarym taýýar we taýýar önümleri berk barlar
Şahadatnamalar: ISO9001: 2008, SGS, ROHS, Reach we ş.m.
MOQ : 10000PCS
Nusgalar: 1. Teklip edilýän mugt we ajaýyp aksiýa nusgalary
  2. -12örite nusgalar 7-12 iş güni (Express by Send)
  3. Bölümi yzyna gaýtaryp bermek / goýumdan soň doly nusga tölegi

● Daşky gurşawy goramak syýa, arassa çap etmek

Zaýalanýan gaplaýyş haltajygynyň ysy ýiti, birmeňzeş reňk, açyk nagyş, daşky gurşawy goramak syýa, hoşboý ys, agyr metal däl.

● Nokat arakesmesiniň dizaýny, ýyrtmak aňsat

Nokat arakesmesiniň dizaýny, ulanmak has ýönekeý, bir ýyrtyk, amatly we çalt bolup biler. Artykmaç güýç sebäpli sumkany zaýalamak aňsat däl.

● Ykjam we amatly, amatly we amaly

Jübi jübüsine bary-ýogy 25g, 15 / rulonly biodegrirlenip bilinýän haýwan sumkasyny goýup bolýar, ýyrtmak aňsat, amatly we çalt.

PLA+PBAT
buzhou

Highhli biologiki mekgejöwen krahmalynyň zaýalanýan kompostable rezini, ýokary tehnologiýa gözleglerimiz we üýtgedilen granulasiýany ösdürmek arkaly PBAT mekgejöwen krahmalydyr, ýene-de partlanan filmde we sanjym galyplarynda ulanylyp bilner. Açyk tüwi ak üçin film. Softumşak, ýöne ýüpek ýaly has çygly duýuň. Topraga gömülen ýa-da mikrob kompostly gurşawda 3 aý ulanylandan soň, kömürturşy gazyna we suwa zaýalanan organiki dökün bolýar, tebigata gaýdyp gelýär.

Topraga gömülen ýa-da mikrob kompostly gurşawda 3 aý ulanylandan soň, kömürturşy gazyna we suwa 100% peselýär, organiki dökün bolýar, tebigata gaýdyp gelýär. Ammardaky möhürleme şertleri ýaly mikroorganizm we çygly zaýalanmak şerti bilen bu zaýalanýan halta 12 aýa çenli dowam edip biler.

mahsake (1)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň